Wat is het verschil tussen een ongevallen-inzittendenverzekering en een schadeverzekering voor inzittenden?

Beide zijn verzekeringen voor inzittenden die u als aanvulling op uw autoverzekering kunt afsluiten. Een ongevallen- inzittendeverzekering is een sommenverzekering. Een sommenverzekering betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Als een inzittende – ten gevolge van een ongeval – komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt, volgt er een uitkering. Het gaat hier niet om een verzekering die de volledige schade vergoedt. Deze verzekering kost gemiddeld € 1,50.

Ongevallen-inzittenden verzekering Schadeverzekering voor inzittenden
Keert eenmalig het afgesproken bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit (volledig of gedeeltelijk) Keert alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade uit die is opgelopen bij het ongeval, mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag
Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke en blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe) Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de inzittenden tot maximum 1 miljoen euro
Psychisch letsel wordt niet gedekt Meestal is smartengeld/psychisch letsel wel meeverzekerd
Uitkering staat los van diegene die (ns verzekeraar) eventueel aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding. Men kan de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en deze verzekeraar mag bij vergoeding de OI-uitkering niet in mindering brengen. Daadwerkelijke schade wordt betaald en verzekeraar kan de uitgekeerde schadeverhalen op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij
Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schade Uitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade

De schade inzittendeverzekering is een schadeverzekering. De werkelijk geleden schade wordt bij deze verzekering vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit in het feit dat de schade-inzittendenverzekering uitkeert ongeacht wie er schuld heeft aan het ongeval. Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering voor inzittenden zijn schade vergoed. Deze verzekering kost gemiddeld € 5,00.