toggle menu
toggle menu

Artikel 1.
Deze Gebruikersvoorwaarden tussen u als deelnemer en/of gebruiker van de website(s) van de Schuurman Financieel Advies, hierna SFA. Door gebruik van de SFA websites geeft u aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.
Artikel 2.

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:
a. U de SFA website(s) bezoekt;
b. U reviews, klachten, reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen op de SFA websites plaatst. Hieronder vallen in ieder geval de volgende websites en/of websitepagina’s:
www.schuurmanfinancieeladvies.nl

Aanmelding en registratie

Artikel 3.
Bij aanmelding als Abonneehouder van de SFA ontvangt u een e-mail met instructies hoe u een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het klanten portaal van onze website. U moet uw inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. U mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4
Voor sommige gedeeltes van onze websites geldt dat u geen inhoudelijke bijdrage kunt plaatsen op de SFA website(s), als u zich niet eerst heeft geregistreerd en ingelogd bent.

Artikel 5.
Als u het vermoeden hebt, dat uw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3 bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet u de SFA daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren:
Telefonisch: Schuurman Financieel Advies, telefoon 0315-341975
, Maandag tot en met donderdag 9.00 uur – 17.00 uur en vrijdag van 9.00 uur – 13.00 uur
E-mail: Via info@SchuurmanFinancieelAdvies.nl
Post:
Schuurman Financieel Advies
Walstraat 67 7061 CA Terborg

Gedragsregels

Artikel 6.
U mag de SFA website(s) alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Artikel 7.
De SFA beheert de SFA websites. Wij kunnen bijdragen van deelnemers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren, al naar gelang de inhoud van de bijdrage:
• Voorafgaand aan plaatsing; of
• Steekproefsgewijze na plaatsing; of
• Achteraf op basis van klachten (zie artikelen 12 en 19).

Artikel 8.
U mag op de SFA website(s) geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:
• Discriminerende of beledigende commentaren;
• Onwelvoeglijk taalgebruik;
• Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
• Het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
• Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
• Gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
• Het zich voordoen als een andere persoon;
• Het plaatsen van commerciële boodschappen;
• Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Artikel 9.
U mag geen teksten op de SFA website(s) plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken. U mag wel de bron zelf noemen, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website. Ook mag u een beknopt citaat uit uw bron plaatsen.

Artikel 10.
Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is gezien de aard van onze werkzaamheden inherent aan het karakter van de SFA websites. U moet dat altijd op zorgvuldige wijze doen, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Artikel 11.
SFA behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van de SFA website(s).

Artikel 12.
Waar van toepassing zal de SFA mogelijkheden bieden om online bezwaar aan te tekenen tegen op de SFA website(s) geplaatste teksten van deelnemers. Dit gebeurt elektronisch via de aanklikbare individuele bezwaarknop.

Waarschuwing

Artikel 13.
Wij raden u aan om bijzonder voorzichtig te zijn met het volgen van advies dat andere deelnemers op de SFA websites geven. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel, medisch en juridisch gebied. Raadpleeg hiervoor altijd een deskundige en professionele adviseur.
Hergebruik van bijdragen

Artikel 14.
Door gebruik te maken van de SFA websites geeft u de SFA toestemming om uw bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties, met uitzondering van uitingen c.q. publicaties voor promotionele doeleinden.

Artikel 15.
Zonder onze voorafgaande toestemming mag u geen bijdragen van de SFA website(s) kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de SFA websites publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

Aansprakelijkheid

Artikel 16.
U bent aansprakelijk voor alle gevolgen van uw activiteiten op de SFA website(s) en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van uw inloggegevens.

Artikel 17.
Door gebruik van de SFA websites aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de SFA, als de SFA schade lijdt doordat u zich niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 18.
SFA is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de SFA website(s) te gebruiken en/of te lezen.

Klachten

Artikel 19.
Klachten kunt u elektronisch kenbaar maken via de mail of via het reactieformulier op onze website. Omschrijf en onderbouw uw klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van uw browser. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Artikel 20.
De Webredactie neemt uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord. Als u het oneens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw bezwaar binnen 30 dagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de Directie van de SFA De Directie van de SFA laat u binnen 30 dagen na ontvangst van uw bezwaar weten of en zo ja op welke wijze wij aan uw bezwaar tegemoet zullen komen.

Privacy

Artikel 21.
De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een privacy statement. Daarin staat ons cookiebeleid.

Toepasselijk recht

Artikel 22.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Wijzigingen

Artikel 23.
SFA heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.

Contact

Bel ons

(0315) 341975
Maandag - Donderdag, 09:00 - 17:00,
Vrijdag, 09:00 - 13:00

Of laat een vraag achter
Onze e-mail

Laat een bericht achter op
info@schuurmanfinancieeladvies.nl,
en wij nemen z.s.m. contact op.

Vraag raak
Ons adres

Of kom gezellig langs
Walstraat 67, 7061 CA Terborg
De koffie staat klaar!

Google maps

Hulp nodig?

Bel ons gerust op (0315) 34 19 75 of neem contact op. Wij staan voor u klaar!

Emiel SchuurmanUw onafhankelijke adviseur
Ik heb een vraag