Schenken naar 100.000,- euro in 2017

Per 1 januari 2017 is een definitieve verhoogde vrijstelling tot € 100.000,- opgenomen in de Successiewet. Eerder kenden wij al tijdelijke vrijstellingen om de woningmarkt te stimuleren. Het bedrag van € 100.000,- geldt voor het jaar 2017. Dit bedrag kan in de toekomst worden geïndexeerd.

Schenking door ouders of door iemand anders
Ouders mogen per jaar een bepaald bedrag belastingvrij aan een kind schenken. In 2017 is dit bedrag gesteld op € 5.320,-. Is het kind tussen de 18 en 40 jaar, dan mag dit bedrag één keer worden verhoogd tot € 25.526,-. Als het kind de schenking besteedt aan een eigen woning, dan mag het bedrag één keer worden verhoogd tot € 100.000,- (2017).

Het bedrag van € 100.000,- mag ook door iemand anders dan een ouder (een derde) geschonken worden. Dan moet de ontvanger nog wel in de leeftijdscategorie van 18 tot 40 jaar vallen. Hier geldt dan wel ook de eis dat de schenking moet worden gebruikt voor de eigen woning. In iedere andere situatie is de schenking door een ander vrijgesteld van schenkbelasting tot een bedrag van € 2.129,-.

Schenking in meerdere delen
Het bedrag van € 100.000,- hoeft niet in één keer door de ouders of de andere persoon te worden geschonken. Dat mag in meerdere delen. Het hoeft ook niet binnen een tijdsbestek van één jaar, maar mag zelfs gespreid worden over drie aaneengesloten jaren. De verkrijger moet de bedragen binnen deze periode van drie jaren echter wel besteden aan de eigen woning. Doet hij of zij dat niet, dan moet diegene de belastinginspecteur daarover informeren. Dit moet uiterlijk voor 1 juni na afloop van het derde jaar. Er volgt dan een aanslag schenkbelasting. De periode van drie jaar begint te tellen in het jaar waarin een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan. De verhoogde vrijstelling van dat jaar is dan van toepassing, eventuele verhogingen van het bedrag door indexaties tellen niet.

Besteden aan de eigen woning


Het bedrag van de schenking moet besteed worden aan de eigen woning. Het begrip ‘besteden’ betekent het volgende:

  • Verkrijgen van een eigen woning;
  • Verkrijgen van een bedrag om een eigen woning te kopen;
  • Gebruiken voor verbouwing, verbetering of onderhoud van een eigen woning;
  • Aflossen van een eigenwoningschuld;
  • Aflossen van een restschuld;
  • Afkoop van een recht van erfpacht, een recht van opstal of een recht van beklemming.

Als de belastinginspecteur daarom vraagt, moet de persoon die de schenking heeft ontvangen bewijzen dat hij de schenking ook daadwerkelijk heeft besteed aan de eigen woning.

Schenking is onherroepelijk


De schenking moet definitief zijn en er mogen, op een uitzondering na, geen voorwaarden aan verbonden zijn. De schenker mag schriftelijk de voorwaarde stellen dat het bedrag van de schenking binnen de periode van drie jaar moet worden besteed aan de eigen woning. Gebeurt dat niet, dan mag de schenker de schenking herroepen. De schenking moet ook daadwerkelijk worden betaald. Dus een schenking op papier (schuldigerkenning) mag niet.

Zijn er de afgelopen jaren al schenkingen gedaan neem dan even contact op om te horen welke regels voor u van belang zijn.