Regeerakkoord: Oude berekeningen opnieuw maken

Afgelopen week werd de inhoud van het regeerakkoord bekend. In deze nieuwsbrief gaan wij kort in op de belangrijkste wijzigingen voor de eigen woning.

We hebben er “even” op moeten wachten, maar afgelopen week was het dan toch zover. Het regeerakkoord werd openbaar. Hierdoor is duidelijk welk beleid we in de komende periode op een groot aantal gebieden kunnen verwachten. Met betrekking tot de eigen woning zijn er een aantal opvallende veranderingen. Deze veranderingen lichten wij hieronder kort toe.

Inzet tot verduurzaming
Het nieuwe kabinet wil vaart maken met maatregelen die het klimaat beschermen. Voor woningeigenaren komen er nieuwe aantrekkelijke mogelijkheden om geld te lenen om de eigen woning verder te verduurzamen. Denk hierbij aan isolatie, installatie van zonnepanelen etc. Ook nu zijn er al aantrekkelijke leningen op dit gebied. Wilt u hierover meer weten, laat ons dit dan weten dan informeren wij u uitgebreider.

Vaart achter woningbouw
Voor met name starters zijn er veel te weinig woningen. Zowel om te huren als om te kopen. In het regeerakkoord is opgenomen dat de inspanningen, om te zorgen dat er snel extra woningen gebouwd kunnen worden, zullen worden opgevoerd. Tussen de aankondiging van een dergelijk beleid en het moment waarop de koper voor het eerst de sleutel van zijn nieuwe voordeur kan omdraaien verloopt echter in de praktijk geruime tijd. Het grotere aanbod aan woningen zal dan ook niet op korte termijn zichtbaar zijn.

100 % financiering blijft komende jaren mogelijk
Op dit moment mag een bank maximaal 101% van de waarde van de woning financieren. Eerder was al aangegeven dat dit percentage per 1 januari 2018 100% zou worden. In het regeerakkoord is nu opgenomen dat deze 100 % in de komende jaren gehandhaafd blijft. De Nederlandsche Bank dringt echter aan om dit percentage verder te verlagen naar bijvoorbeeld 90 %. Bij een lening van 100 % van de waarde van de woning moet de koper de andere kosten zelf financieren. Die andere kosten zijn onder meer de kosten van de notaris, hypotheek en overdrachtskosten. In de praktijk zien we dat kopers dit bedrag financieren vanuit eigen spaargeld of met een schenking van of lening bij ouders.

Maximale aftrek hypotheekrente wordt lager
Vanaf 2020 zal in vier stappen van elk 3% de aftrekbaarheid van de hypotheekrente worden verlaagd. Dit betekent dat in 2024 de rente die u betaalt voor een hypotheek ten behoeve van de eigen woning nog maar tegen het maximale belastingtarief van 36,93 % van uw belastbaar inkomen mag worden afgetrokken. Betaalt u dus bijvoorbeeld € 500,00 hypotheekrente per maand dan betaalt de fiscus dus maximaal € 184,65 hieraan mee. De andere € 315,35 aan rente gaat ten laste van uw netto inkomen.

Eigenwoningforfait
Wanneer u geen hypotheek heeft hoeft u geen eigenwoningforfait te betalen. Dit is een speciale belasting voor eigenaren van een woning. Ook huiseigenaren met een hele kleine resterende hypotheekschuld hoeven deze belasting niet te betalen. In het regeerakkoord is opgenomen dat er een einde aan deze vrijstelling komt. De bedoeling is dat in 30 jaar (in de eerste plannen was sprake van 20 jaar) deze belasting ook gaat gelden voor huiseigenaren zonder of met een kleine hypotheek. Hierover bestaat veel verontwaardiging. De vraag is dan ook of dit plan het in de Tweede Kamer gaat “redden”.

Advies: laat oude plannen opnieuw doorrekenen
Als uw hypothecair planner geven wij u het volgende advies. Waarschijnlijk heeft u in het verleden een aantal beslissingen genomen gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals die toen gold maar wet- en regelgeving veranderen. De ingangsdatum van de AOW-leeftijd is bijvoorbeeld verhoogd of, zoals uit dit regeerakkoord volgt, is uw belastingvoordeel bij een hypotheek minder groot dan waarmee u in het verleden rekening heeft gehouden. Al die veranderingen hebben gevolgen voor het “eindplaatje” dat u in het verleden voor ogen stond. Het is daarom goed periodiek alles weer eens opnieuw op een rijtje te zetten op basis van de actuele wet- en regelgeving. Misschien hebben alle wijzigingen in uw situatie maar een beperkt effect. Dat geeft dan een gerust gevoel. Maar misschien hebben de wijzigingen toch een groter effect dan u zich nu realiseert. Wanneer u dit nu weet kunt u daar rekening mee houden en mogelijk tijdig maatregelen nemen om dit negatieve effect zo goed mogelijk op te vangen. Heeft u interesse voor zo’n actueel beeld? Belt u ons dan voor een afspraak?

Comments (0)

Leave Comment