Prinsjesdag

Op 16 september 2014 heeft het kabinet tijdens de 200e Prinsjesdag de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. Na de troonrede, die dit jaar voor een groot deel in het teken stond van de internationale ontwikkelingen, heeft de minister van Financiën de Prinsjesdagstukken met daarin een groot pakket aan wijzigingen aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit overzicht hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor je uiteengezet. Hierbij is een onderscheid gemaakt in de volgende thema’s:

  • Belastingtarieven en heffingskortingen
  • Sociale zekerheid
  • Arbeidsmarkt
  • Woningmarkt
  • Toekomstvoorzieningen
  • Ondernemers
  • Overige maatregelen

In dit totaaloverzicht wordt stilgestaan bij de aangekondigde maatregelen. Tevens is per thema een aparte samenvatting gepubliceerd, waarin uitgebreider op de wijzigingen wordt ingegaan deze kan per e-mail opgevraagd worden.

Belastingtarieven en heffingskortingen

Beperkte verhoging van het tarief van de eerste schijf
In 2014 is het tarief in de eerste schijf tijdelijk verlaagd van 37% naar 36,25%. Deze verlaging zou in 2015 deels worden teruggedraaid, waardoor het tarief op 36,76% zou uitkomen. Het tarief zal echter slechts worden verhoogd met 0,25%, waardoor het in 2015 36,5% bedraagt.

Afbouwpercentage algemene heffingskorting verhoogd
In 2015 en 2016 zal het afbouwpercentage voor de algemene heffingskorting worden verhoogd. Op dit moment wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met 2% van het inkomen vanaf de tweede schijf (boven € 19.645,-), waarbij een maximale afbouw geldt van € 737,-. Het afbouwpercentage bedraagt 2,32% in 2015 en 3,32% in 2016.

Arbeidskorting gaat omhoog
In het Belastingplan 2015 wordt de arbeidskorting opnieuw aangepast. Met ingang van 2015 wordt de afbouwgrens in de arbeidskorting fors verhoogd: naar € 49.900,- in 2015, € 50.300,- in 2016 en € 51.100,- in 2017.
De maximale arbeidskorting wordt in 2015 verhoogd naar € 2.220,- (t.o.v. € 2.097,- in 2014), maar de minimale arbeidskorting wordt verlaagd naar € 184,- (t.o.v. € 367,- in 2014).

Ouderenkorting gaat omlaag
De ouderenkorting zal worden verlaagd. Deze wordt met ingang van 2016 verlaagd met € 83,-. Voor belastingplichtigen met een inkomen tot € 35.450,- bedraagt de ouderenkorting op dit moment € 1.032,-. Wanneer het inkomen hoger is dan € 35.450,-, dan is de ouderenkorting € 150,-.

Tarief van 14% voor de bijtelling
Tegen de verwachting in wordt er in de Miljoenennota niet gesproken over een afschaffing van het tarief van 14% voor de bijtelling van de auto van de zaak.

Sociale zekerheid

Verhoging zorgpremie en verplicht eigen risico
De verwachting is dat de premie voor de basiszorgverzekering in 2015 zal worden verhoogd. De verhoging bedraagt ruim € 100,- op jaarbasis. Lagere inkomens worden voor deze stijging gecompenseerd door middel van een hogere zorgtoeslag, terwijl voor hogere inkomens de zorgtoeslag daalt.
Vanaf volgend jaar zal ook de wijkverpleging via het basispakket door de zorgverzekeraar worden betaald. Wijkverpleging valt dan niet onder het eigen risico.
Daarnaast wordt het verplicht eigen risico verhoogd. Nadat het eigen risico dit jaar al is gestegen van € 350,- naar € 360,-, zal deze het volgende jaar nogmaals worden verhoogd naar € 375,-.

Daling inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
De lage inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt in 2015 naar 4,85%. Deze bijdrage bedraagt in 2014 5,4%.

Vervallen mantelzorgcompliment per 1 januari 2015
Waarschijnlijk komt ook het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 te vervallen. Afgelopen zomer is deze maatregel reeds door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld.

€ 40 miljoen extra voor de overgang van de Wmo naar de gemeenten
Voor de overheveling van de langdurige zorg van het Rijk naar de gemeenten wordt volgend jaar € 40 miljoen extra beschikbaar gesteld. Vanaf 1 januari 2015 wordt een groot deel van de taken vanuit de AWBZ naar de gemeenten en zorgverzekeraars verplaatst.

Arbeidsmarkt

Brug-WW
In 2015 wordt een nieuw plan geïntroduceerd: de brug-WW. Hierdoor moet baanwisseling, waarbij sprake is van substantiële omscholing, worden vereenvoudigd. Het plan voor de brug-WW luidt als volgt: mensen gaan direct aan de slag bij een nieuwe werkgever. Wanneer een werknemer voor zijn nieuwe functie omgeschoold moet worden, dan wordt gedurende de scholing een WW-uitkering verstrekt voor de uren van de scholing. Voor de uren waarin gewerkt wordt, ontvangt de werknemer salaris van zijn nieuwe werkgever.

Verlenging periode kinderopvangtoeslag bij werkloosheid
Ouders die op dit moment werkloos worden, hebben gedurende drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Deze termijn wordt verlengd naar zes maanden. De langere termijn geldt in 2015 en 2016.

Herkansing 80%-regeling voor levenslooptegoeden
Mensen die in 2013 hun levenslooptegoed niet hebben opgenomen, krijgen in 2015 een herkansing om dit alsnog te doen met gebruik van een belastingvrijstelling van 20%. De regeling geldt voor het bedrag van de levensloopaanspraken op 31 december 2013.

Verplichte invoering werkkostenregeling
Met ingang van 1 januari 2015 worden alle werkgevers verplicht om de werkkostenregeling (hierna: WKR) toe te passen. In de WKR wordt nog een aantal punten aangepast, welke in het Belastingplan 2015 worden toegelicht. Eén van deze punten is het verlagen van de vrije ruimte binnen de WKR van 1,5% naar 1,2%.

Woningmarkt

Tijdelijke verhuisregeling niet langer tijdelijk
De verlengde periode van dubbele hypotheekrenteaftrek bij verhuizing wordt permanent gemaakt. Deze periode is de afgelopen jaren verlengd van twee naar drie jaren.

Herleven hypotheekrenteaftrek na verhuur
Ook de regeling herleving hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning wordt permanent. Net als de verhuisregeling zou deze regeling, in eerdere plannen, vanaf 2015 komen te vervallen.

Rente op restschulden gedurende vijftien jaar aftrekbaar
De mogelijkheid tot het aftrekken van hypotheekrente die wordt betaald over een restschuld, wordt vanaf 1 januari 2015 uitgebreid. Op dit moment kunnen mensen met een restschuld de hypotheekrente hierover gedurende tien jaar aftrekken. Deze periode wordt verlengd naar vijftien jaar.

Verlaagd btw-tarief bij verbouwing/onderhoud van woningen verlengd tot 1-7-2015
Vanaf 1 maart 2013 geldt een verlaagd btw-tarief voor de werkzaamheden bij de verbouwing of het onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het btw-tarief zou per 1 januari 2015 weer worden verhoogd naar 21%, maar in het Belastingplan 2015 staat dat het lage tarief een half jaar langer wordt aangehouden tot 1 juli 2015.

Vervallen verhoogde schenkingsvrijstelling tot € 100.000,- per 1-1-2015
Voor schenkingen in verband met de eigen woning geldt per 1 oktober 2013 een verhoogde vrijstelling in de Successiewet. Deze vrijstelling bedraagt € 100.000,-. Vanaf 1 januari 2015 komt deze schenkingsvrijstelling weer te vervallen.

Verlaging hypotheekrenteaftrek
In 2015 is hypotheekrenteaftrek nog maar mogelijk tot een tarief van 51%. Het maximale tarief van hypotheekrenteaftrek wordt jaarlijks met 0,5% verlaagd totdat het tarief van 38% is bereikt.

Verdere verlaging Loan-To-Value-ratio
Net als vorig jaar, zal ook dit jaar de LTV-ratio, de verhouding tussen de maximaal te verstrekken hypotheek en de waarde van het onderpand, worden verlaagd. In 2015 zal de LTV-ratio worden verlaagd naar 103%. Vervolgens wordt de ratio jaarlijks met 1% verlaagd tot deze in 2018 100% bedraagt.

Einde van de verlengde termijn van vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop
Vanaf 2015 zal de verlengde termijn van vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning worden beëindigd. Deze regeling wordt vanaf 2015 alleen nog toegepast als de woning binnen zes maanden na de eerste verkoop wordt doorverkocht.

Toekomstvoorzieningen

Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid
In artikel 3.133 van de Wet IB wordt een mogelijkheid gecreëerd om aanspraken op lijfrente af te kopen indien sprake is van arbeidsongeschiktheid. In dit geval is geen revisierente verschuldigd. Wel wordt de afkoopsom belast in box 1.

Voor de afkoop gelden drie voorwaarden:
• Er is sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid;
• De verzekeringnemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
• De maximale afkoopmogelijkheid wordt gekoppeld aan het inkomen.

Fiscale gevolgen bij afkoop van nettolijfrente
In het Belastingplan 2015 is een fiscale sanctie opgenomen die wordt toegepast bij de afkoop van een aanspraak op de nieuw in te voeren nettolijfrente. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat de nettolijfrente ten onrechte wordt gebruikt als box 3-vrijstelling. De regeling komt erop neer dat bij afkoop van een nettolijfrente alsnog een bepaald bedrag in box 3 in aanmerking wordt genomen. Dit bedrag wordt forfaitair bepaald. Wel geldt een tegenbewijsregeling en een uitzondering bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Afzonderlijke box 3-vrijstelling voor nettopensioen
Ook voor nettopensioen wordt een afzonderlijke box 3-vrijstelling opgenomen. Hiervoor wordt een nieuwe afdeling in Hoofdstuk 5 van de Wet IB opgenomen (Afdeling 5.3B, bestaande uit de artikelen 5.17 t/m 5.17f). De sanctiebepaling bij afkoop van een nettolijfrente gaat ook gelden bij de afkoop van een nettopensioen.

Ondernemers

Toekomstfonds
Het kabinet gaat een Toekomstfonds oprichten. Dit fonds krijgt een startkapitaal van € 200 miljoen (over meerdere jaren verdeeld) en heeft als doel het financieren van innovatieve en snelgroeiende mkb-bedrijven en onderzoek.

S&O-afdrachtvermindering & R&D-aftrek
In 2015 wordt er geschoven in het budget van de speur- en ontwikkelings-afdrachtvermindering (hierna: S&O-afdrachtvermindering) en de Research & Development-aftrek (hierna: R&D-aftrek). Als gevolg hiervan kunnen de parameters van de S&O-afdrachtvermindering in 2015 gehandhaafd blijven op het niveau van dit jaar.
Het budget voor de R&D-aftrek bedraagt in 2015 € 238 miljoen. Hiermee kan het percentage van 60% worden gehandhaafd.

Wijziging van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling
In 2015 zal de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling worden verlaagd van 30% naar 25%. Hierdoor wordt het verschil tussen het loon van deDGA en het gebruikelijk loon kleiner. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het voornemen uit de Begrotingsafspraken 2014, waarin stond dat de gebruikelijkloonregeling zodanig zou worden aangepast dat hiermee een besparing van € 150 miljoen zou worden gerealiseerd.

Overige maatregelen

Kindgebonden budget
Bij een inkomen van meer dan € 19.767,- wordt het kindgebonden budget in 2014 afgebouwd met 7,6% van het inkomen boven € 19.767,-. In 2015 wordt het afbouwpercentage van het kindgebonden budget verlaagd naar 6,75%.

Verder wordt een ‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd in de regeling van het kindgebonden budget. Dit houdt in dat alleenstaande ouders een inkomensafhankelijke aanvulling op het kindgebonden budget krijgen.

Ouderentoeslag in box 3 wordt afgeschaft
Naast het verlagen van de ouderenkorting, krijgen ouderen te maken met een wijziging in de ouderentoeslag. Deze komt voor aangiftejaren vanaf 2016 namelijk te vervallen. Hierdoor betalen ouderen meer vermogensrendementsheffing.

Wijziging in het gebruik van taxatierapporten in de BPM
In het Belastingplan 2015 wordt een aantal maatregelen genoemd om misbruik bij de vaststelling van de te betalen BPM tegen te gaan. Het gaat hierbij om misbruik met betrekking tot taxatierapporten van gebruikte voertuigen.

Meer geld voor veiligheid (Defensie, AIVD en OM)
Als gevolg van de wereldwijde onrust van de afgelopen zomer (onder andere de situaties in Oost-Oekraïne en de opkomst van IS in het Midden-Oosten) zal er, na een jarenlange periode van bezuinigingen, weer geïnvesteerd worden in veiligheid. Er gaat extra geld naar zowel Defensie, de AIVD als het Openbaar Ministerie (OM).

Tot slot

De bovenstaande maatregelen zijn op Prinsjesdag bekend gemaakt. De komende tijd zal er flink over deze maatregelen worden gedebatteerd en de mogelijkheid dat er nog aanpassingen volgen is aanwezig. Wij zullen alle ontwikkelingen nauwgezet voor je volgen en voorzien je de komende periode van onder andere artikelen, verdiepende video’s en een e-Masterclass, waarin dieper op de maatregelen wordt ingegaan.

Comments (0)

Leave Comment