Belasting veranderingen 2015

Bereken de voorlopige aanslag en de toeslagen 2015 wel even door.
Heeft u een Fiscaal Abonnement kunt u deze via de mail naar ons opsturen dan rekenen wij deze voor u door.

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt. Wilt u meer weten over deze maatregelen? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl, of www.rijksfinancien.nl. Op de 1e site kunt u zelf een overzicht maken van de gevolgen die de veranderingen voor u hebben. U kunt ook het Belastingplan 2015 downloaden.

Vanaf 1 januari 2015 staan de aangepaste belastingregels op onze website.

De belangrijkste veranderingen hebben te maken met:
• toeslagen
• verhoging AOW-leeftijd
• vervanging AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) door Wlz (Wet langdurige zorg)
• vervallen volgende heffingskortingen:
• alleenstaandeouderkorting
• ouderschapsverlofkorting
• aanpassen volgende heffingskortingen:
• inkomensafhankelijke algemene heffingskorting
• arbeidskorting
• werkbonus
• vervallen aftrekpost uitgaven levensonderhoud kinderen
• aanpassen aftrekpost uitgaven tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
• nieuwe regeling buitenlandse belastingplicht
• bijtelling auto van de zaak
• levensloopregeling
• eigen woning
• belastingtarieven

Hoogte van uw toeslagen kan veranderen
Hebt u zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Dan kan de hoogte van uw toeslag veranderen. Meer informatie over de veranderingen vindt u bij Uw toeslagen in 2015.

Uw voorschotbeschikking voor 2015 vindt u vanaf 1 december in Mijn toeslagen.